Archwialny regulamin, obowiązujący do dnia 21.02.2018

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę Richert KurJerzy sp. k.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Zleceniobiorcy na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Zleceniobiorca – Richert KurJerzy sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-374, ul. Dąbrowszczaków 1/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, adres e-mail: biuro@kurjerzy.pl , licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr LS0001117, występujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
  4. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
  5. Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: Kurier DHL, Kurier UPS, Kurier Geis, Kurier GLS oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
  6. DHL, Kurier DHL – firma DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000631916, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
  7. UPS, Kurier UPS – firma UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 36680, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
  8. GLS, Kurier GLS - firma General Logistics Systems Poland SP. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 62-052, ul. Tęczowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000005009, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
  9. Geis, Kurier Geis - firma Geis PL Sp. z o.o. z siedzibą w Stryków 95-010, Sosnowiec-Pieńki 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000053574, NIP 5261025183, Regon 010972267, z kapitałem zakładowym 7 764 000 PLN oraz firma Geis Parcel Sp. z o.o. z siedzibą w Stryków 95-010, Sosnowiec-Pieńki 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000326471, NIP 9591856995, Regon 260287537, z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
  10. List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera GLS oraz Kuriera Geis podpisany przez Kuriera odbierającego Przesyłkę Protokół odbioru lub kopia Listu przewozowego staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
  11. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera DHL, Kuriera UPS, Kuriera Geis podpisana przez Kuriera odbierającego część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
  12. Dokumenty eksportowe - dokumenty dołączane do Przesyłek eksportowych. W zależności od kraju oraz rodzaju odprawy (celu wysyłki), której podlegać będzie przesyłany towar mogą to być: Karta Odprawy Celnej, Upoważnienie oraz Załącznik do Upoważnienia, Faktura Proforma lub Faktura Komercyjna.
  13. Przesyłki eksportowe - przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej oraz przesyłki nieobjęte swobodnym przepływem towarów w granicach Unii Europejskiej.
  14. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
  15. Serwis, Serwis KurJerzy.pl – Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://new.kurjerzy.pl wraz z jego funkcjonalnością.
  16. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu KurJerzy.pl, a w szczególności w Cenniku serwisu KurJerzy.pl, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit f, określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
  17. Cennik detaliczny danego Kuriera – Cennik detaliczny Kuriera DHL, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit b lub też Cennik detaliczny Kuriera UPS, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit d w zależności od tego który z Kurierów wykonuje Usługę Kurierską.
  18. Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
  19. PrePaid– usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na saldzie konta PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
  20. Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
  21. Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu KurJerzy.pl.
  22. Przelewy24, przelewy24.pl - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4.500.000 złotych. Spółka wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
  1. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera DHL – dostępny pod adresem:
   /dhl_regulamin_2018.pdf
  2. Cennik detaliczny Kuriera DHL – dostępny pod adresem:
   /dhl_cennik_2018.pdf
  3. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera UPS – dostępny pod adresem:
   /ups_regulamin_2018.pdf
  4. Cennik detaliczny Kuriera UPS – dostępny pod adresem:
   /ups_cennik_2018.pdf
  5. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera Geis – dostępny pod adresem:
   /geis_regulamin_2018.pdf
  6. Cennik serwisu KurJerzy.pl – dostępny pod adresem:
   /cennik
   w skład którego wchodzi podstawowa informacja o cenie danego rodzaju usługi oraz informacja szczegółowa, dostępna po rozwinięciu sekcji: Usługi dodatkowe oraz Usługi niestandardowe.
  7. Sposoby pakowania przesyłki – dostępne pod adresem:
   blog.kurjerzy.pl/sposoby-pakowania/
  8. Lista przedmiotów zabronionych – dostępna pod adresem:
   /pomoc#lista-przedmiotow-zabronionych
  9. Protokół reklamacji - dostępny pod adresem:
   /protokol_reklamacji.pdf

§2 Przedmiot świadczonych usług

 1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu KurJerzy.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających dołączenia Dokumentów eksportowych Zleceniobiorca w oparciu o przekazane przez Zleceniodawcę dane generuje i przekazuje Zleceniodawcy wzory Dokumentów eksportowych oraz uiszcza opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Zleceniodawcę upoważnienia do podejmowania przez Kuriera czynności przed organami celnymi w jego imieniu i przekazuje potwierdzenie jej uiszczenia Kurierowi.
 4. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
 5. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępnia również Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie KurJerzy.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty Email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z Cennika.
 2. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:
  1. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
  2. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
  3. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie KurJerzy.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie:
   blog.kurjerzy.pl/sposoby-pakowania/
  4. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wskazanych w § 12 niniejszego Regulaminu,
  5. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
  6. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
  7. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających Dokumentów eksportowych, poda Zleceniobiorcy prawdziwe i rzetelne dane potrzebne do wygenerowania wzorów Dokumentów eksportowych, a następnie wydrukuje je, zweryfikuje ich prawdziwość i rzetelność, w razie potrzeby poprawi, podpisze oraz przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki.
 3. Zleceniodawcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 Gwarancja doręczenia

 1. W stosunku do usług wyraźnie oznaczonych w Cenniku Serwisu KurJerzy.pl jako posiadających "Gwarancję doręczenia" Zleceniobiorca udziela gwarancji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Gwarancją nie są objęte przesyłki zaadresowane do osób fizycznych.
 3. Gwarancją nie są objęte przesyłki paletowe oraz przesyłki zagraniczne.
 4. Gwarancja doręczenia obejmuje zapewnienie Zleceniobiorcy, iż przesyłka zostanie doręczona do końca następnego po odebraniu dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny wyraźnie oznaczonej w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę, na zasadach określonych w pkt 4-7 niniejszego paragrafu.
 5. W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości:
  • Kurier DHL - 150% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy,
  • Kurier UPS - 150% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy.
 6. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.
 7. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie 4) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym.
 8. Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w § 13, 14 oraz 15 niniejszego Regulaminu.

§5 Zakres odpowiedzialności

 1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
 2. Zleceniodawca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DHL, Kuriera UPS, Kuriera Geis wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

§6 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis KurJerzy.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Dla Zamówień złożonych i opłaconych do godziny 9:00 w przypadku Kuriera UPS lub do godziny 10:00 w przypadku Kuriera DHL od poniedziałku do piątku odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu. Po upływie tej godziny lub w przypadku Kuriera GLS oraz Kuriera Geis, Przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego. Jako moment opłacenia Zamówienia przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na koncie platformy płatniczej Przelewy24.
 3. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
 4. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca niezwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.
 5. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
 6. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi. W przypadku Kuriera GLS oraz Kuriera Geis wydrukować należy Protokół odbioru, który musi zostać podpisany przez Kuriera odbierającego Przesyłkę.
 7. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości oraz zawartości Przesyłki.
 8. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania znajdują się na stronie:
  blog.kurjerzy.pl/sposoby-pakowania/
 9. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
 10. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
 11. Zleceniodawcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na saldo konta PrePaid Zleceniodawcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania przez Zleceniodawcę.
 12. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 11 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.

§7 Załadunek i rozładunek

 1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
 2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§8 Odbiór i doręczanie Przesyłek

 1. Odbiór Przesyłek
  1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
  2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są i udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku.
  3. Podczas odbioru Przesyłek przez Kuriera DHL, Kuriera UPS Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis KurJerzy.pl. Natomiast w przypadku Kuriera Geis oraz Kuriera GLS przekazania kurierowi do pokwitowania wydrukowanego zlecenia odbioru.
  4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do pokrycia rozbieżności zgodnie z Cennikiem, a w razie braku Cennika opłat dodatkowych dla zamówionej przesyłki, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z salda konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
  5. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Zleceniobiorca - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Zleceniodawca.
  6. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Zleceniobiorcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Zleceniodawcy saldo konta PrePaid.
 2. Doręczanie przesyłek
  1. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług Kuriera DHL, w regulaminie usług Kuriera UPS, regulaminie usług Kuriera Geis.
  2. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z salda konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.

§9 Opcja pobrania gotówki przy odbiorze, ubezpieczenie

 1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem:
  • Kurier DHL – 11 000 PLN,
  • Kurier UPS – 16 000 PLN,
  • Kurier Geis – 19 000 PLN.
  W ramach Usługi kurierskiej Kurierem DHL obowiązuje dodatkowe ograniczenie. W przypadku kwoty przekraczającej 5 500 PLN Odbiorca może zostać zobowiązany do osobistego odbioru Przesyłki w Terminalu DHL. O tym fakcie Odbiorca zostanie powiadomiony telefonicznie przez obsługę Kuriera DHL.
 2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. Przesyłka zostanie zwrócona do Zleceniodawcy na jego koszt. Postanowienia § 8 pkt. 2 lit b stosuje się odpowiednio.
 3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
 4. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 10 (Kurier UPS, Kurier DHL, Kurier Geis) dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w Panelu Klienta lub w zamówieniu (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy).
 5. Zleceniobiorca zaleca ubezpieczenie Przesyłki.
 6. Zleceniobiorca oferuje usługę objęcia Przesyłki ubezpieczeniem na podstawie umowy na cudzy rachunek zawartej między Kurierem, a ubezpieczycielem. Informacja na temat odpłatności za ubezpieczenie zawarta jest w Cenniku. Warunki ubezpieczenia udostępniane są Zleceniodawcy na żądanie.
 7. Przy wyborze Przesyłki realizowanej przez DHL oraz Geis z opcją pobrania gotówki przy odbiorze Zleceniodawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki na zasadach o których mowa w ustępie poprzedzającym do kwoty 10 000 PLN. Jeżeli Zleceniodawca nie chce ubezpieczać Przesyłki powinien wybrać usługę bez opcji pobrania.

§10 Płatność i dokument zakupu

 1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych przelewy24.pl.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument uwzględniał będzie wszystkie zasilenia salda konta PrePaid oraz płatności za wykonane usługi dokonane w miesiącu, którego dotyczy. Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
 3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są i udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
 4. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę jej otrzymania.
 5. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Zleceniodawcy z którego pochodziły zasilenia salda konta PrePaid oraz płatności za wykonane usługi.
 6. W przypadku braku zapłaty w terminie wezwania do zapłaty mogą być wysyłane w formie elektronicznej na adres email Zleceniodawcy podany podczas składania zamówienia.

§11 Przedpłata – PrePaid

 1. Zwiększenie salda Konta PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce Saldo.
 2. Saldo konta PrePaid uaktualniane jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.
 3. Dokonanie zapłaty z salda konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.

§12 Przedmioty zabronione

 1. Zgodnie z regulaminami Kuriera DHL, Kuriera UPS, Kuriera Geis oraz Kuriera GLS przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
 2. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się na stronie:
  /pomoc#lista-przedmiotow-zabronionych
 3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§13 Reklamacje faktur

 1. Reklamacje wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:
  1. nieprawidłowych wymiarów Przesyłki,
  2. nieprawidłowo naliczonych opłat,
  3. nieprawidłowych danych płatnika,
  4. nieprawidłowego opisu produktu,
  5. innych nieprawidłowości faktury.
 2. Faktury można reklamować poprzez poinformowanie Zleceniobiorcy w dowolnej formie o nieprawidłowości faktury. Do reklamacji faktury mogą być dołączane dowody potwierdzające zasadność reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną Zleceniobiorca wystawi korektę faktury.
 4. Brak reklamacji faktury, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura została wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowości wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury.

§14 Reklamacje z tytułu przewozu

 1. Nadawcy lub Odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką, przysługują przeciwko Kurierowi roszczenia z tytułu umowy przewozu w przypadku:
  1. utraty Przesyłki,
  2. ubytku Przesyłki,
  3. uszkodzenia Przesyłki,
  4. opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
 2. Osoba, której przysługują roszczenia przeciwko Kurierowi może złożyć do Kuriera reklamację na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1994 r. Prawo przewozowe. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera, lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy.
 3. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy Nadawca lub Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką powinien dokonać zgłoszenia na protokole reklamacyjnym w terminie:
  1. 14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki,
  2. 5 dni od daty odbioru Przesyłki - w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki i przesłać je w formie pisemnej na adres: KurJerzy.pl, ul. Dąbrowszczaków 1/108, 80-374 Gdańsk.
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:
   • oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
   • wykaz załączonych dokumentów,
  2. w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
   • kopię protokołu szkody spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, o ile został sporządzony,
   • dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci:
    • faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
    • kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
    • faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana.
 5. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.
 6. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację Zleceniobiorca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.
 7. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

§15 Roszczenia wobec spedytora

 1. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy spedycji.
 2. Zleceniobiorca informuje, iż Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w postępowaniu sądowym bez konieczności uprzedniego przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.
 3. Odpowiedzialność spedytora podlega ograniczeniom wskazanym w § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. W celu podjęcia próby polubownej realizacji roszczeń Zleceniodawcy przeciwko Zleceniobiorcy, Zleceniodawca powinien zgłosić swoje roszczenia Zleceniobiorcy w dowolnej formie. Do zgłoszenia Zleceniobiorca może dołączyć dowody potwierdzające zasadność zgłaszanego roszczenia.
 5. W przypadku uznania roszczenia za uzasadnione Zleceniobiorca spełnia je lub wypłaca odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 803 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§16 Przekazywanie informacji drogą telefoniczną

 1. W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę godziny odbioru lub dostarczenia przesyłki, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§17 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersjach 11.6 i wyższych
   • Microsoft Edge w wersjach 41.1 i wyższych
   • Opera w wersjach 50.0 i wyższych
   • Firefox w wersjach 58.0 i wyższych
   • Chrome w wersjach 63.0 i wyższych
 2. Według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt 1 lit. b, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Zleceniobiorcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od 25.01.2017.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.