Archwialny regulamin, obowiązujący do dnia 30.10.2023

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez Zleceniobiorcę - firmę Richert KurJerzy spółka komandytowa.
 2. Wymienione w Regulaminie osoby oznaczają:
  1. Zleceniobiorca – Richert KurJerzy spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku 80-374, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1/108, adres e-mail: biuro ( at ) kurjerzy.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000490123, licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr LS0001117;
  2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu KurJerzy.pl;
  3. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Zleceniobiorcy na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane Zleceniodawcy wskazywane są przez Użytkownika poprzez podanie danych do faktury. W przypadku niewskazania przez Użytkownika danych do faktury, dane te ustalane są przez Zleceniobiorcę: w przypadku pierwszego zamówienia – jako dane Nadawcy, w przypadku kolejnych zamówień – jako przypisane w Serwisie domyślne dane do faktury Użytkownika. Jeżeli ustalony w powyższy sposób podmiot nie jest Zleceniodawcą, wówczas dane Zleceniodawcy ustalane są przez Zleceniobiorcę, w drodze kontaktu z Nadawcą, Odbiorcą i Użytkownikiem. W przypadku nieustalenia Zleceniobiorcy, za złożone zamówienie odpowiada Użytkownik;
  4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca Kurierowi przesyłkę do realizacji Usługi kurierskiej i doręczenia;
  5. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej;
  6. Kurier – zewnętrzna firma wymieniona w Załączniku nr 1 do Regulaminu świadcząca Usługi kurierskie oraz osoba wykonująca Usługę kurierską w imieniu tej firmy, działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
 3. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek;
  2. Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia;
  3. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki zawierający informacje identyfikujące przesyłkę w tym dane Nadawcy i Adresata;
  4. Paczkomat – urządzenie, elektroniczna szafa depozytowa umożliwiająca osobie upoważnionej nadawanie lub/i odbiór znajdującej się w niej Przesyłki paczkomatowej;
  5. Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera DHL, Kuriera UPS oraz Kuriera DPD UK. Protokołem odbioru jest podpisana przez odbierającego przesyłkę Kuriera część Etykiety lub jej kopia;
  6. Serwis, Serwis KurJerzy.pl – prowadzony przez Zleceniobiorcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.kurjerzy.pl wraz z jego funkcjonalnością;
  7. Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu KurJerzy.pl;
  8. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu KurJerzy.pl, w skład której wchodzi podstawowa informacja o cenie danego rodzaju usługi oraz informacja szczegółowa, dostępna po rozwinięciu sekcji: Usługi dodatkowe oraz Usługi niestandardowe.
  9. Saldo - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie;
  10. Dni robocze – nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.

§2 Przedmiot świadczonych usług

 1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu KurJerzy.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.
 3. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy za zlecane usługi wynagrodzenia wynikającego z Cennika.
 2. Zleceniodawca zapewnia, iż dane wpisywane podczas składania zamówienia, zawierać będą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości, sposobu zapakowania oraz zawartości nadawanej Przesyłki.
 3. Ponadto Zleceniodawca będący jednocześnie Nadawcą zobowiązuje się że:
  1. Przesyłka zostanie właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegółowe zasady pakowania obowiązujące u poszczególnych Kurierów określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  2. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych przez Kuriera wykonującego przewóz, zgodnie z zasadami wskazanymi w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  3. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu wraz z wydrukowanymi dokumentami (Etykieta/Protokół odbioru) udostępnionymi przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej;
  4. Odbierze od Kuriera i zachowa Protokół odbioru Przesyłki;
  5. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, koniecznej obecności w czasie i miejscu doręczenia Przesyłki, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi;
  6. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera, który to protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez Odbiorcę oraz przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę.
 4. Zleceniodawca niebędący jednocześnie Nadawcą zobowiąże Nadawcę do wypełnienia obowiązków o których mowa w ust. 3 oraz ponosi względem Zleceniobiorcy odpowiedzialność za ewentualne skutki ich niewypełnienia.

§4 Gwarancja doręczenia

 1. W stosunku do usług wyraźnie oznaczonych w Cenniku Serwisu KurJerzy.pl jako posiadających "Gwarancję doręczenia" Zleceniobiorca udziela gwarancji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Gwarancja doręczenia obejmuje zapewnienie Zleceniobiorcy, iż przesyłka zostanie doręczona do końca następnego po odebraniu dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny wyraźnie oznaczonej w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Gwarancją nie są objęte przesyłki zaadresowane do osób fizycznych, przesyłki paletowe oraz przesyłki zagraniczne.
 4. W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości:
  1. Kurier DHL - 150% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy,
  2. Kurier UPS - 150% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy.
 5. W skład opłaty podstawowej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: deklaracja wartości przesyłki, zwrot dokumentów itp.
 6. Zwrot dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym.

§5 Złożenie, modyfikacja i anulowanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez uzupełnienie w Serwisie danych dotyczących przesyłki w formularzu zamówienia, dokonanie wyboru Kuriera na podstawie przedstawionej wyceny, zapisanie danych do wysłania, kliknięcie „Zapłać i wyślij” i opłacenie zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniego zaakceptowania Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu „Zapłać i wyślij”. Przystąpienie do realizacji zamówienia i powiadomienie Kuriera o konieczności odbioru przesyłki następuje niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.
 3. Opłacenie zamówienia odbywa się:
  1. jeżeli środki zgromadzone na Saldzie pozwalają na opłacenie zamówienia - niezwłocznie po kliknięciu: „Zapłać i wyślij”;
  2. pozostałych przypadkach – z chwilą zaksięgowania środków na Saldzie Zleceniobiorcy w wyniku opłacenia zamówienia lub doładowania Salda o kwotę konieczną do opłacenia zamówienia.
 4. Jeżeli z uwagi na upływ czasu pomiędzy złożeniem zamówienia a jego opłaceniem, nie będzie już możliwości zamówienia odbioru przesyłki we wskazanej przez Zleceniodawcę dacie, wówczas zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie.
 5. Po opłaceniu zamówienia Zleceniobiorca przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. Anulowanie odbywa się w Serwisie, poprzez wybranie zamówionej usługi oraz kliknięcie pola oznaczonego „anuluj przesyłkę”.
 7. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.
 8. W przypadku anulowania Zamówienia zanim nastąpi próba odebrania przesyłki, cała kwota zapłaty zwracana jest niezwłocznie na Saldo Użytkownika.
 9. Zleceniobiorca przesyła potwierdzenie anulowania zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 10. Zleceniodawca powinien archiwizować we własnym zakresie, na trwałym nośniku, informacje o dokonywanych przez niego Zamówieniach.

§6 Przyjmowanie i doręczanie Przesyłek przez Kuriera

 1. Przesyłki przyjmowane są przez Kurierów w dni robocze.
 2. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub z uwagi na nieprzygotowanie Przesyłki do nadania, Zleceniobiorca - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić drugą próbę przyjęcia przez Kuriera Przesyłki od Nadawcy.
 3. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie usług Kuriera wykonującego Usługę Kurierską.
 4. Tryb postępowania z przesyłką, która nie została odebrana lub nie może zostać doręczona, określają regulaminy poszczególnych Kurierów. Koszty spowodowane brakiem odbioru przesyłki, w szczególności opłaty za zwrotne przekazanie przesyłki do Nadawcy w wysokości opłaty za przesyłkę zgodnej z Cennikiem oraz koszty jej składowania i utylizacji obciążają Zleceniodawcę. Ewentualny inny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
 5. W czasie przyjmowania lub doręczania Przesyłki, Kurier nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami, ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.
 6. W przypadku Przesyłek doręczanych na terenie Polski Usługa kurierska kończy się wraz z doręczeniem przesyłki i w razie potrzeby spisaniem protokołu szkody w obecności kuriera. Przesyłka w stosunku do której spisano protokół szkody nie jest przyjmowana przez Kuriera lecz pozostaje u Odbiorcy. W przypadku Przesyłek doręczanych na terenie innych krajów stwierdzenie przez Odbiorcę uszkodzenia Przesyłki może skutkować odebraniem Przesyłki od Odbiorcy, spisaniem protokołu przez Kuriera oraz zwróceniem Przesyłki do Nadawcy. Koszt zwrotu Przesyłki obciąża Zleceniodawcę, chyba że uszkodzenie Przesyłki powstało w czasie realizacji usługi kurierskiej i nie było zawinione przez Zleceniodawcę ani Nadawcę, w szczególności nie było spowodowane niewłaściwym zapakowaniem przesyłki.

§7 Nadawanie i odbieranie Przesyłek w Paczkomacie

 1. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę usługi przewidującej nadanie i/lub odbiór Przesyłki w Paczkomacie, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem odmienności opisanych w niniejszym paragrafie oraz z odpowiednim stosowaniem postanowień dotyczących odbioru i doręczenia.
 2. W przypadku nadawania Przesyłki w Paczkomacie Nadawca wydrukuje udostępnioną przez Zleceniobiorcę etykietę, naklei ją na przesyłkę i zeskanuje w urządzeniu w punkcie nadania paczki. Potwierdzenie przyjęcia paczki nie jest wydawane.
 3. Zleceniobiorca nie uczestniczy w wykonywaniu czynności dotyczących przesyłki, po jej złożeniu w Paczkomacie, w szczególności takich jak przeadresowanie, wydłużenie czasu wstrzymania paczki, czy składanie reklamacji. Czynności te realizowane są bezpośrednio przez Nadawcę lub Odbiorcę na podstawie regulaminu Kuriera wykonującego usługę.
 4. Reklamacje dotyczące niewykonania, lub nienależytego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera należy zgłaszać na zasadach określonych w jego regulaminie, z szczególnym uwzględnieniem iż:
  1. W przypadku widocznych przy odbiorze ubytków lub uszkodzeń, należy zainicjować procedurę reklamacyjną podczas procesu odbioru przesyłki, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu i ponowne umieszczenie Przesyłki w Paczkomacie;
  2. W przypadku niewidocznych przy odbiorze ubytków lub uszkodzeń Przesyłki, konieczne jest stawienie się wraz z Przesyłką w placówce Kuriera wykonującego Usługę Kurierską w terminie 7 dni od daty odebrania Przesyłki, celem sporządzenia przez Kuriera protokołu szkody.

§8 Weryfikacja Przesyłek

 1. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za podanie podczas składania zamówienia rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, sposobu zapakowania oraz zawartości nadawanej Przesyłki, usług dodatkowych, kompletnego adresu doręczenia oraz za prawidłowe zapakowanie Przesyłki.
 2. Przyjęcie Przesyłki przez Kuriera nie stanowi potwierdzenia zgodności Przesyłki z informacjami podanymi w zamówieniu, w szczególności pod kątem rzeczywistej wagi, wymiarów, sposobu zapakowania, usług dodatkowych, zawartości oraz prawidłowości zapakowania.
 3. Przesyłki mogą zostać zweryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu, w szczególności pod kątem rzeczywistej wagi, wymiarów parametrów, usług dodatkowych, adresu doręczenia, zawartości oraz pod kątem sposobu i prawidłowości zapakowania. Weryfikacja może nastąpić w szczególności w placówce Kuriera, przy użyciu automatycznych urządzeń pomiarowych.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w Zamówieniu lub nieprawidłowości zapakowania, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do pokrycia opłat wynikających z rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi a rzeczywistymi parametrami przesyłki, zgodnie z Cennikiem, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności zapłaty.
 5. W przypadku gdy adres doręczenia zawiera błąd, lub jest niekompletny, Zleceniodawca może zostać obciążony wynikającą z Cennika opłatą za weryfikację adresu, celem umożliwienia doręczenia przesyłki, płatną w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności zapłaty.

§9 Saldo, płatności

 1. Saldo stanowi przypisane danemu Zleceniodawcy konto, na którym zapisywane są środki płatnicze w walucie polski złoty do wykorzystania w Serwisie.
 2. Zasilenia Salda dokonuje się w Panelu Klienta w zakładce Saldo, poprzez dokonanie wpłaty. Saldo uaktualniane jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.
 3. Wszelkie należne Zleceniodawcy nadpłaty oraz zwroty przekazywane są przez Zleceniobiorcę na Saldo Zleceniodawcy. Niezarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Salda poprzez zwrócenie się do Zleceniobiorcy.
 4. Z Salda Zleceniodawcy oraz ze zwrotów kwoty pobrań, mogą być potrącane przez Zleceniobiorcę przysługujące mu należności oraz automatycznie rozliczane należności wynikające z rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi, a zweryfikowanymi parametrami Przesyłki. Zleceniodawca jest informowany o potrąceniu poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Zwrot znajdujących się na Saldzie środków ma miejsce na wyraźną dyspozycję Zleceniodawcy złożoną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i odbywa się na rachunek bankowy z którego pochodziły zasilenia Salda oraz płatności za wykonane usługi. W przypadku gdy zwrot ma nastąpić po wystawieniu faktury, Zleceniobiorca wystawia korektę faktury VAT, a zwrot wykonywany jest niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę otrzymania korekty i ma miejsce na rachunek bankowy z którego pochodziły zasilenia Salda oraz płatności za wykonane usługi, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument uwzględniał będzie wszystkie zasilenia Salda oraz płatności za wykonane usługi dokonane w miesiącu, którego dotyczy. Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
 7. Zasilenie Salda następuje za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych przelewy24.pl, obsługiwanej przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, KRS 0000347935, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem oraz obowiązkiem informacyjnym serwisu Przelewy24 przed dokonaniem pierwszej wpłaty.
 8. W przypadku braku zapłaty w terminie, Zleceniobiorca może wysłać do Zleceniodawcy wezwania do zapłaty w formie elektronicznej lub pisemnej, w tym listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę kosztami wysyłki wezwania do zapłaty w formie pisemnej, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Zleceniobiorca może również zawiesić możliwość zamawiania wysyłek, do czasu uregulowania zaległości.
 9. W przypadku, w którym Zleceniodawca złoży dyspozycję przelania należnych mu środków na konto zagraniczne, Zleceniobiorca pomniejszy należną Zleceniodawcy kwotę o zryczałtowany koszt przelewu zagranicznego w kwocie 30 zł. W przypadku kwot mniejszych bądź równych 30 zł, przelewy zagraniczne nie są realizowane.

§10 Pobranie gotówki przy odbiorze, ubezpieczenie, deklaracja wartości przesyłki

 1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem:
  1. Kurier UPS – 16 000 PLN;
  2. Kurier DHL - 6 500 PLN;
  3. Kurier DPD - 5 000 PLN;
  4. DHL ServicePoint - 1 000 PLN;
  5. Kurier Inpost – 5 000 PLN;
  6. Inpost Paczkomaty - 5 000 PLN;
  7. ORLEN Paczka - 400 PLN;
  8. Ambro Express - 7 000 PLN.
 2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana. W takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. Przesyłka zostanie zwrócona do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.
 3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się w gotówce, lub kartą płatniczą - o ile Kurier umożliwia taką opcję.
 4. Kwota pobrania zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w zamówieniu, w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy).
 5. W przypadku gdy w opisie usługi zawarta jest informacja o ubezpieczeniu, oznacza to objęcie przesyłki ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kurierem a ubezpieczycielem.
 6. Przy zamówieniu przesyłki Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania wartości przesyłki. Podana przez Zleceniodawcę wartość przesyłki stanowi górną granicę odpowiedzialności Zleceniobiorcy za szkody w przesyłce. Zadeklarowana wartość przesyłki wpływa na wysokość ceny za usługę, w sposób opisany w cenniku.

§11 Usługi Eksportowe i Importowe, opłaty celne

 1. Przesyłkami eksportowymi oraz Przesyłkami Importowymi są odpowiednio Przesyłki eksportowane poza terytorium Unii Europejskiej oraz Przesyłki importowane spoza terytorium Unii Europejskiej jak również Przesyłki przekraczające wewnętrzne granice Unii Europejskiej, które nie są objęte swobodnym przepływem towarów w granicach Unii Europejskiej.
 2. Dokumentami eksportowymi/importowymi są dokumenty dołączane do Przesyłek eksportowych/importowych. W zależności od kraju oraz rodzaju odprawy (celu wysyłki), której podlegać będzie przesyłany towar mogą to być: Karta Odprawy Celnej, Upoważnienie, Załącznik do Upoważnienia, Faktura Proforma lub Faktura Komercyjna.
 3. W przypadku Przesyłek eksportowych/importowych wymagających Dokumentów eksportowych/importowych, Zleceniodawca jest zobowiązany do podania Zleceniobiorcy prawdziwych i rzetelnych danych potrzebnych do wygenerowania wzorów Dokumentów eksportowych/importowych. Zleceniobiorca w oparciu o przekazane przez Zleceniodawcę dane generuje i przekazuje Zleceniodawcy wzory Dokumentów eksportowych/importowych. Zleceniodawca zobowiązany jest do, zweryfikowania ich prawdziwości i rzetelności, wydrukowania podpisania oraz przekazania Kurierowi podczas odbioru Przesyłki.
 4. Zleceniobiorca uiszcza opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Zleceniodawcę upoważnienia do podejmowania przez Kuriera czynności przed organami celnymi w jego imieniu i przekazuje potwierdzenie jej uiszczenia Nadawcy.
 5. W przypadku poniesienia przez Zleceniobiorcę kosztów celnych, w szczególności opłat celnych, opłat związanych z zabezpieczeniem należności celnych, opłat skarbowych oraz innych należności związanych z procedurą celną w stosunku do przesyłek, które w ramach realizacji usługi podlegają procedurom celnym, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zwrotu tych kosztów na rzecz Zleceniobiorcy.

§12 Konto Użytkownika

 1. Złożenie u Zleceniobiorcy zamówienia na wykonanie usługi spedycji nie wymaga założenia konta Użytkownika.
 2. Założone konto Użytkownika pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu KurJerzy.pl, w tym między innymi możliwość anulowania zamówienia, dostęp do listy zamówień, przeglądanie historii Salda oraz możliwość jego doładowania, korzystanie z książki adresowej oraz szablonów przesyłek.
 3. Założenie konta Użytkownika przez Zleceniodawcę, który wcześniej składał zamówienia bez zakładania konta, może pozwolić na dostęp do danych dotyczących wcześniej składanych przez niego zamówień.
 4. Prowadzenie konta Użytkownika jest bezpłatne.
 5. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Użytkownik może prowadzić konto w imieniu własnym, lub w imieniu innego Zleceniodawcy do którego reprezentacji jest upoważniony. Wskazanie danych Zleceniodawcy odbywa się poprzez podanie danych do faktury, zaś w przypadku niewskazania przez Użytkownika danych do faktury, dane te ustalane są automatycznie przez Serwis przy składaniu pierwszego zamówienia - jako dane Nadawcy.
 7. W przypadku wystąpienia obowiązku dokonania przez Zleceniodawcę dopłaty do zrealizowanej usługi, Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy dostęp do danych dotyczących złożonych zamówień, w tym danych stanowiących podstawę naliczenia dopłaty, poprzez Konto użytkownika, bez potrzeby rejestracji.
 8. Użytkownik ma prawo żądania zakończenia prowadzenia konta. Zakończenie prowadzenia konta możliwe jest po upływie 60 dni od zakończenia realizacji ostatniej usługi i wymaga doprowadzenia stanu Salda do wartości zero. Takie same warunki muszą być spełnione do dokonania przez Użytkownika zmiany danych do faktury.
 9. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu KurJerzy.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§13 Reklamacje Przesyłek

 1. Reklamacje Przesyłek mogą być składane w przypadku nienależytego wykonania Usługi Kurierskiej przez Kuriera, w szczególności w przypadku: uszkodzenia, ubytku lub utraty Przesyłki oraz opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
 2. Zleceniobiorca wyjaśnia, iż ustalenie podmiotu uprawnionego do złożenia reklamacji dotyczących poszczególnych Usług Kurierskich regulowane jest przez przepisy prawa, w zależności m. in. od rodzaju żądania, stanu realizacji usługi kurierskiej oraz podmiotu uprawnionego do rozporządzania przesyłką.
 3. Informacje dotyczące ustalenia podmiotu, któremu przysługują przewidziane w przepisach prawa uprawnienia Nadawcy do zgłoszenia reklamacji wobec poszczególnych Kurierów określa Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 4. Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką, jest uprawniony do samodzielnego składania reklamacji Przesyłki bezpośrednio u Kuriera, w szczególności bezpośrednio przy odbiorze Przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem, czemu towarzyszyć powinno sporządzenie protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera.
 5. W przypadku gdy przewidziane w przepisach prawa uprawnienia Nadawcy do zgłoszenia reklamacji przysługują Zleceniobiorcy, Nadawca może złożyć reklamację Przesyłki za pośrednictwem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadku negatywnej decyzji reklamacyjnej lub negatywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji reklamacyjnej przez Kuriera, Zleceniobiorca nie podejmuje dalszych działań w celu dochodzenia roszczeń od Kuriera, w szczególności na drodze sądowej. Nadawca może dochodzić roszczeń we własnym zakresie na zasadach ogólnych. Jeżeli będzie to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Nadawcę wobec Kuriera w zakresie uszkodzenia, ubytku lub zagubienia Przesyłki, Zleceniobiorca dokona na żądanie Zleceniodawcy nieodpłatnej i pisemnej cesji praw wynikających z łączącej Zleceniobiorcę z Kurierem umowy. Zleceniobiorca informuje iż dokonanie cesji nie jest możliwe w przypadku dochodzenia roszczeń od Kurierów — GLS, UPS.
 6. W przypadku składania reklamacji przez Odbiorcę, jak również w przypadku gdy przewidziane w przepisach prawa uprawnienia Nadawcy do zgłoszenia reklamacji przysługują Nadawcy, złożenie reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy równoznaczne jest z udzieleniem Zleceniobiorcy upoważnienia do wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji wobec Kuriera.
 7. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy, należy dokonać zgłoszenia na protokole reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 8. Zgłoszenia należy dokonać w terminie:
  1. 14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki;
  2. 5 dni od daty odbioru Przesyłki - w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki.
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć oryginał Etykiety oraz wykaz załączonych dokumentów. W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki należy dodatkowo dołączyć:
  1. kopię protokołu szkody spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, o ile został sporządzony;
  2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci: faktury zakupu przedmiotu szkody, faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana, lub kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów.
 10. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Zleceniobiorcy.
 11. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi, o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.
 12. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację Zleceniobiorca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.
 13. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi (Kurierowi) na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik (Kurier) nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

§14 Reklamacje faktur

 1. Reklamacje dotyczące wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur, w szczególności doliczeń wynikających z weryfikacji parametrów przesyłki, mogą być reklamowane przez Zleceniodawcę u Zleceniobiorcy.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacje mogą być przesyłane również w drodze pisemnej na adres Zleceniobiorcy.
 3. Do reklamacji należy dołączyć dowody potwierdzające zasadność reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną faktura zostanie skorygowana.
 5. Braki reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura została wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowości wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury.

§15 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca nie świadczy usług przewozu przesyłek. Usługi przewozu wykonywane są przez Kurierów, którzy ponoszą własną odpowiedzialność za swoje działania.
 2. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy spedycji. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zamówienie Usługi Kurierskiej u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera oraz za rozliczenie się z Kurierem za Usługę Kurierską.
 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, na zasadzie winy w wyborze. Zleceniodawca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera, wyłączając tym samym odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu, postanowień regulaminów poszczególnych Kurierów, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność.
 6. Zleceniobiorca informuje, iż Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w postępowaniu sądowym bez konieczności uprzedniego przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.
 7. W przypadku uznania roszczenia za uzasadnione Zleceniobiorca spełnia je lub wypłaca odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 803 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§16 Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Zleceniodawców będących konsumentami.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie umowy liczony jest od dnia złożenia zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli usługa na żądanie Zleceniodawcy została wykonana przez Zleceniobiorcę, przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez:
  1. anulowanie zamówienia w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi anulowania zamówienia § 5 ust. 4 -7 Regulaminu;
  2. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Oświadczenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu, przy czym zastosowanie formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Zleceniobiorca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie informacji o anulowaniu zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, zanim nastąpi próba odebrania przesyłki, cała kwota zapłaty zwracana jest niezwłocznie na Saldo Użytkownika. W przypadku gdy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na żądanie Zleceniobiorcy doszło do próby odebrania Przesyłki przez Kuriera, wówczas w przypadku odstąpienia od umowy rozliczenie następuje proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania Zleceniobiorcy o odstąpieniu od umowy.

§17 Postanowienia dotyczące Zleceniodawców nie będących konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Zleceniodawców nie będących konsumentami, w tym przedsiębiorców.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany, na żądanie Zleceniobiorcy, do przedstawienia dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych Zleceniodawcy. W czasie weryfikacji Zleceniobiorca może zawiesić konto Zleceniodawcy oraz wstrzymać wykonanie usług.
 3. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, a jedynie a za typowe, rzeczywiście poniesione szkody, przy czym odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Zleceniodawcę opłaty za korzystanie z danej usługi.
 5. Zleceniodawca posiadający zaległości płatnicze wobec Zleceniobiorcy nie może zamawiać usług w Serwisie, ani tworzyć nowych kont. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia zamówienia od Zleceniodawcy posiadającego zaległości płatnicze, zablokować w Serwisie możliwość składania Zamówień, zablokować możliwość składania w Serwisie Zamówień z wykorzystaniem jako adresu Nadawcy, adresu wykorzystywanego dotychczas przez Zleceniodawcę oraz usunąć konto Użytkownika.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą podlegają rozstrzygnięciu wedle wyboru powoda przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sąd Rejonowy w Gdyni lub Sąd Rejonowy w Lublin-Zachód w Lublinie.

§18 Sposoby kontaktu, wymagania techniczne

 1. Obsługa klienta odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem telefonicznej obsługi klienta pod numerem telefonu 58 600 81 70, w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.
 2. Reklamacje oraz spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania Serwisu KurJerzy.pl należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę godziny odbioru lub dostarczenia przesyłki, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 4. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Nadawcy i Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
 5. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca konieczne jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa:
  1. Microsoft Edge w wersjach 117.0 i wyższych;
  2. Opera w wersjach 102.0 i wyższych;
  3. Firefox w wersjach 117.0 i wyższych;
  4. Chrome w wersjach 117.0 i wyższych.
 6. Według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ustępie poprzedzającym, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Zleceniobiorcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
 7. Zleceniobiorca jest uprawniony do zarządzania przerw w działaniu Serwisu z powodów technicznych. Jeżeli tylko okoliczności będą na to pozwalać, przerwy będą zapowiadane poprzez stosowną informację w Serwisie oraz planowane w taki sposób, by były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawca zawiadomi o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu, w miejscu w którym udostępniana jest treść Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie Serwisu. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, wykonywane jest na dotychczasowych zasadach. Użytkownik może nie zaakceptować zmian w Regulaminie, poprzez poinformowanie o tym Zleceniobiorcy pisemnie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, co skutkować będzie zakończeniem prowadzenia konta Użytkownika. Złożenie zamówienia po wejściu w życie zmian Regulaminu oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany w Cenniku Serwisu KurJerzy.pl dokonywane są na bieżąco i nie wymagają zmiany Regulaminu. Zamówienie realizowane jest na podstawie Cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą jest prawo polskie, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o spedycji.
 4. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów objęte są ochroną prawną. Zasady korzystania ze słownego i graficznego znaku towarowego „KurJerzy.pl” określa Załącznik nr 6 do Regulaminu.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki oraz wskazane w nich dokumenty:
  1. Załącznik nr 1 - Kurierzy oraz ich regulaminy
  2. Załącznik nr 2 - Zasady pakowania obowiązujące u poszczególnych Kurierów
  3. Załącznik nr 3 - Przedmioty zabronione u poszczególnych Kurierów
  4. Załącznik nr 4 - Protokół reklamacji
  5. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  6. Załącznik nr 6 - Zasady korzystania ze słownego i graficznego znaku towarowego „KurJerzy.pl”
  7. Załącznik nr 7 - Podmioty uprawnione do składania reklamacji u poszczególnych Kurierów
 6. Regulamin obowiązuje od 05.10.2023.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.