Towary zakazane w transporcie – ADR


Towary zakazane w transporcie – ADR
Towary zakazane w transporcie – ADR

ADR jest międzynarodową konwencją skupiającą się na drogowych przewozach towarów oraz ładunków niebezpiecznych. Skrót pochodzi z języka francuskiego L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

W Polsce obowiązuje od 1975 roku, a w Europie od 30 września 1957 roku, kiedy to została podpisana w Genewie. Początkowo zaakceptowało ją 9 państw, aktualnie (dane z 2014 roku) przestrzega jej 48 państw. Przepisy są dopracowywane co dwa lata.

Co zawiera umowa ADR?

Zawartość umowy ADR możemy podzielić na 3 części, składa się ona z:

Umowy właściwej

– można tu znaleźć dokładnie określone stosunki prawne między uczestniczącymi w niej państwami. W załącznikach zawarte zostały natomiast przepisy regulujące szeroki zakres warunków przewozu towarów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Załącznika A

– dzieli produkty niebezpieczne na 13 klas ze względu na ich zagrożenie. Poszczególne klasy zawierają określone towary. Klasy te to:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2 – Gazy
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik zawiera również sposoby pakowania towarów niebezpiecznych, zasady ich oznakowania, opakowania, jakie mają być wykorzystane do ich zabezpieczania. Wymienione zostały również pojazdy, którymi można je transportować. Znajdziemy tu również warunki przewozu i manipulowania ładunkiem w sztukach przesyłki, kontenerach i cysternach oraz zakazy ładowania razem towarów w jednym pojeździe.

Załącznika B

– określa w sposób szczegółowy wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern, dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych, wymagania dotyczące załogi pojazdu oraz osób uczestniczących w przewozie, dokumentację wymaganą przy przewozie oraz wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele.