Towary zakazane w transporcie – materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne


Towary zakazane w transporcie – materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne
Towary zakazane w transporcie – materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne

Istotną grupą towarów zakazanych w transporcie są materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne. Warto przyjrzeć się im bliżej.

W umowie ADR materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne zajmują odpowiednio klasę zagrożeń 5.1 i 5.2.

Materiały utleniające

Wśród nich są to takie produkty, jak:

  • Wybielacze
  • Wapno
  • Nawozy

Uznaje się, że mieszaniny, które zawierają więcej niż 21% objętościowych tlenu, należy klasyfikować jako utleniające.

Jest to grupa produktów, które same zwykle nie są palne. Jednak, jeśli do opakowania, w którym się znajdują, dostanie się tlen, mogą się zapalić lub wpłynąć na zapalenie innych materiałów. Posiadają również zdolność do podtrzymywania palenia się innych materiałów, które znajdują się w pobliżu. Są więc niebezpieczne.

Nadtlenki organiczne

Są to produkty, które poddają się rozkładowi egzotermicznemu w normalnej lub podwyższonej temperaturze. Najbardziej znany jest nadtlenek wodoru. Nadtlenki organiczne są bardzo użyteczne, ale też niebezpieczne, za sprawą podwójnego tlenu. Przyjmuje się, że grupa nadtlenkowa jest chemicznie niestabilna. Dlatego, że może się łatwo rozłożyć, wytwarzając dużą ilość ciepła w szybkim tempie, a to z kolei powoduje podwyższenie temperatury. W tym momencie wiele nadtlenków organicznych rozkładając się, tworzy łatwopalne pary, które zmieszane z powietrzem stwarzają zagrożenie pożarowe. Rozkład może nastąpić, gdy wystąpią takie czynniki jak:

  • Ciepło
  • Kontakt z zanieczyszczeniami – kwasy, aminy, związki metali ciężkich
  • Tarcie
  • Uderzenie

Tego typu substancje można podzielić na:

  • Nadtlenki organiczne bez temperatury kontrolowanej
  • Nadtlenki organiczne z kontrolowaną temperaturą

Im większa temperatura, w której doszło do uszkodzenia tych substancji, tym większe szkody. Łatwopalność i wybuchowość to główne niebezpieczeństwa jakie wiążą się z transportem nadtlenkami organicznymi.