Towary zakazane w transporcie – materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne