Przewóz pieniędzy przez granicę, przewóz gotówki, przewóz gotówki samolotem – Towary zakazane w transporcie


Towary zakazane w transporcie – pieniądze, papiery wartościowe
Towary zakazane w transporcie – pieniądze, papiery wartościowe

Wielkim ryzykiem jest transport pieniędzy lub papierów wartościowych. Są one łakomym kąskiem dla złodziei. W związku z tym, kurierzy nie decydują się na dostarczanie paczek, w których znajdują się przedmioty zbywalne, takie jak: obligacje na okaziciela, certyfikaty akcji na okaziciela, obligacje, czeki, karty kredytowe, bilety loterii, zlecenia wypłaty, weksle, akcje, czeki podróżne.

Pieniądz wyraża określone ceny i wartości dla poszczególnych towarów, to środek wymiany gospodarczej. Jest formą waluty krążącej anonimowo od osoby do osoby oraz pomiędzy różnymi krajami. Możemy wyróżnić trzy grupy pieniędzy: gotówkowe, bezgotówkowe i międzynarodowe. Do gotówkowych należą:

  • Pieniądze kruszcowe (początkowa forma pieniądza).
  • Monety (pieniądz metalowy)
  • Banknoty (pieniądz papierowy)

W ramach pieniędzy bezgotówkowych można wyróżnić:

  • Czeki
  • Weksle
  • Bony
  • Obligacje
  • Pieniądze bankowe
  • Pieniądze elektroniczne

Papiery wartościowe to zbywalne dokumenty, na których znajdą się informacje co do ich wartości, jak i dane osoby, która ma do nich prawa. Papierami wartościowymi mogą być akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne.

Transport kurierem gotówki, czy papierów wartościowych nie jest w takim przypadku odpowiedni. Jego samochód nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń zwiększających skuteczność ochrony tak wartościowych przedmiotów. Wielkim ryzykiem byłoby powierzenie takiej przesyłki kurierowi dostarczającymi paczki w standardowy sposób.

W przypadku transportowania znacznej ilości gotówki lub papierów wartościowych najbezpieczniejszym sposobem jest wynajęcie konwoju. Profesjonalne firmy zajmują się ochroną gotówki, która zostaje bez żadnych problemów dostarczona na miejsce. Przewożona jest specjalnym samochodem z odpowiednimi zabezpieczeniami.