Unijny Kodeks Celny


Unijny Kodeks Celny
Unijny Kodeks Celny

Od 1 maja 2016 roku osoby zainteresowane handlem zagranicznym oraz producenci korzystający z procedur celnych będą zobowiązani do przestrzegania nowego Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Głównym celem wprowadzanych zmian jest poprawa funkcjonowania unii celnej, dzięki zastosowaniu jednolitych przepisów celnych na całym obszarze UE: Dotychczasowe przepisy prawa zostaną uproszczone, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. Usprawnieniu ulegnie również legalna wymiana handlowa. Bardzo dużą zmianą jest również zmniejszenie procedur celnych i pozostawienie jedynie tych, które maja ekonomiczne uzasadnienie. Producenci oraz osoby obsługujące handel zagraniczny będą mogły w dużo szybszy sposób załatwić wszystkie sprawy celne, bez konieczności przedzierania się przez szereg formalności.

Najważniejsze zmiany, jakie mają wejść w życie:

Prosty system elektroniczny.

Konieczne będzie przeprowadzanie wszystkich transakcji celnych i handlowych drogą elektroniczną (tzw. E-cło). Państwa członkowskie będą musiały posiadać specjalny system, do informacji i komunikacji, oferujący przedsiębiorcom ułatwienia. Korzystanie z systemu ma być jak najprostsze. Oczywiście, trzeba podkreślić, że zorganizowanie i przystosowanie takiego systemu wymaga czasu. Administracje państwowe mają więc czas, ab wdrożyć system do 2020 roku.

Wydawanie decyzji celnych.

Na nowo zdefiniowane zostało pojęcie decyzji. W UKC uznano, że jest to każdy akt wydany przez organy celne, który odnosi się do przepisów prawa celnego i zawiera orzeczenia w konkretnej sprawie. W art.22 UKC można znaleźć również podział decyzji na wydawane na wniosek lub z urzędu, a także takie, które są korzystne lub niekorzystne dla zainteresowanej osoby.

Zabezpieczenie generalne.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na zabezpieczenie generalne, w którym sporo się zmienia. Przede wszystkim, od 1 maja konieczne będzie złożenie zabezpieczenia, jeśli będziemy chcieli uzyskać zgodę na prowadzenie magazynu czasowego składowania. W poprzednim kodeksie nie było to wymagane.

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO.

Firmy AEO (Authorised Economic Operator) to takie, które już uzyskały świadectwo i mogą korzystać z ułatwień podczas kontroli celnej. Ale dzięki zmianie w przepisach zyskają jeszcze więcej uprawnień niedostępnych dla innych przedsiębiorstw np. możliwość samoobsługi celnej.

Nowy Unijny Kodeks Celny ma zastąpić Wspólnotowy Kodeks Celny, który obowiązywał przez 20 lat. Ale w pełni nastąpi to dopiero, gdy uda się wdrożyć systemy informatyczne pozwalające na całkowite stosowanie UKC, jest na to czas najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl