Towary zakazane w transporcie – materiały stałe zapalne